Houshang   KORDESTANI

هوشنگ کردستانی               جبهه ملی متعلق به همه ایرانیان است

تروریست خواندن سپاه پاسداران جمهوری اسالمی توسط

 هوشنگ کردستانی

 

رئیس جمهور آمریکا

»ز برون کسی نیاید، چو بیاری تو اینجا، تو ز خویش برون آی و سپاه ظلم بشکن«

شفیعی کدکنی


بحث و گفت و گو پیرامون تصمیم ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در تروریست خواندن سپاه پاسداران

جمهوری اسالمی میان هم وطنان ما - موافق یا مخالف-ادامه دارد.

برخی از دوستان هم نگاه مرا در این مورد جویا شدهاند.من بر این گمانم که رئیس جمهور آمریکا یا سایر دولتمردان

کشورهای غربی خیلی دیر به ماهیت تروریست بودن سپاه پاسداران پی بردهاند. سازمان تروریستی که حدود چهل

سال پیش ابراهیم یزدی نمودار سازمانی آن را تهیه و به آیتاهلل خمینی تسلیم کرد و شخص دیگری سازماندهی آن

را پیاده کرد که سالها است به ظاهر به عنوان اپوزیسیون و در باطن در حمایت از اصالح طلبان- استمرار طلبان- نظام

در تلویزیونهای فارسی زبان خارج از کشور برنامه اجرا میکند.

چهل سال است آزادیخواهان ایران پیرامون جنایت های سپاه پاسداران در ایران و قتل عام آزادیخواهان در خارج از

ایران گفته و نوشتهاند که مورد تأیید سازمانهای دفاع از حقوق بشر قرار گرفته و بازتاب گستردهای هم یافته است.

این اعتراضها در مورد جنایتهای سپاه پاسداران حتی در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر هم گفته و یادآور شده

است. رئیس جمهوری وقت آمریکا که با برنامهای تنظیم شده برای کشیدن نوار سبز اسالمی پیرامون مرزهای روسیه

شوروی آن روز، از روحاهلل خمینی پشتیبانی مالی و تبلیغاتی کرد و او را روی موج جنبش اعتراضی مردم ایران

سوار و جنبش آزادیخواهانه و مسالمت آمیز ملت ایران را باتغيير مسير دادن به انقالب اسالمی تبديل کرد و منطقه را

به صحنه جنگ هفتاد و دو ملت تبديل کرد که هنوز هم ادامه دارد.

اکنون رئيس جمهور ديگری از همان کشور که خمينی را در ايران به قدرت رساند و نظام استبدادی مذهبی را که بدترين

نوع استبدادها است بر مردم ما مسلط کرد هم صدا با ملت ايران سپاه پاسداران جمهوری اسالمی را سازمانی

تروريستی اعالم می کند.

اکنون پرسش مطرح آن است که آيا اين تصميم در راستای منافع ملی و هم صدايی با ملت ايران اتخاذ شده يا

همان گونه که نخست وزير اسرائيل می گويد برای کمک و ياری رساندن به او و پيروزی در انتخابات اسرائيل بوده

است.

يکی از ايرانيان که سال ها است در آمريکا سکونت داشته و گفته می شود با پنتاگون همکاری دارد و کتابی هم

به زبان انگليسی پيرامون سپاه پاسداران نگاشته است، در مصاحبه ای با بخش فارسی صدای آمريکا گفت: »سپاه

پاسداران جمهوری اسالمی بزرگترين و خطرناک ترين دشمن منافع آمريکا در منطقه است.« اين گفتهها در رسانه های 

گروهی آمريکا نيز بارها تکرار شدهاند.

دليل اين تصميم مهم هر چه باشد اکنون فرصتی پديد آمده است که رئيس جمهوری آمريکا در ظاهر به خاطر دفاع

از مردم ستمديده و بال کشيده ايران که در اين سال ها بهای سنگينی بابت سياست نادرست جيمی کارتر پرداخته و

میپردازند و در باطن به خاطر منافع کشورش در منطقه و حمايت از سياست های جنگ طلبانه و آتش افروزانه نخست

وزير اسرائيل و راضی نگه داشتن و سرکيسه کردن کشور عربستان و امارت نشينهای جنوب خليج فارس، سپاه

پاسداران را در فهرست تروريستی خود قرار داده است.

وظيفه ما اين است که از تضاد پيش آمده سود برده ضمن ادامه پيکار آزاديخواهانه در راستای برکناری نظام استبداد

مذهبی، مانع تغيير مسير جنبش آزاديخواهانه و استقالال طلبانه شويم و نگذاريم آن چه در سال 57 به دليل عدم

بررسی و تجربه تحليل درست سياسی و همراه شدن شتاب زده با سيل حرکت مردم اتفاق افتاد، يک بار ديگر روی دهد

و رهايی از استبداد ما را به چاه استبداد و خودکامگی ديگر به نام ديگر و شکلی ديگر نياندازد.


جبهه ملی امید ملت