Houshang   KORDESTANi

هوشنگ کردستانی               جبهه ملی متعلق به همه ایرانیان است

بیانیه حزب ملت ایران شانزدهم آذر، بزرگداشت روز دانشجو


پاینده ایران ای آفریدگار پاک

ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

شانزدهم آذر، بزرگداشت روز دانشجو

گرامی باد

    

هم میهنان

سیر مبارزات ایرانیان بویژه دانشجویان عزیز این مرز و بوم از دستاوردهای گرانقدری است که همواره بر تارک تاریخ میهن مان میدرخشد. پس ازكودتاي انگليسي آمريكائي 28 مرداد 32 و بازگشت نظام سلطه و استبداد دست آموز بيگانگان و ايادي داخلي آنان ،ياران و هواداران مصدق  رزمي ديگر آغاز كردند تا نهضت ادامه يابد و در سايه آن عشق به ايران در سينه ها شعله ور تر گردد، استقلال ميهن حفظ شود و آزادي كه در زنجير رژيم كودتا گران گرفتار آمده بودند از قيد و بند خودفروختگان بدر آيد.

یورش گماشتگان شاه به دانشگاه در شانزدهم آذر و شهادت سه دانشجوی مبارز، مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و مهدی شریعترضوی در حمایت از دولت ملی و مردمی دکتر محمد مصدق، نوری بود بر آسمان فروخفته که بر تاریکی استبداد پهلوی چیره شد.

شانزدهم آذر 32 آموزه ای شد که یورش گماشتگان تاریکی نخواهند توانست ظلمت را در این سرزمین اهورایی سراسری کنند.

اگر آن روزها "پروانه جنبش دانشجویی"، پروانه فروهر فریاد استقلال خواهی سر میداد، امروز هزاران پروانه از دانشگاه تا زندان این فریاد را سر میدهند که دانشجو نباید بجای پشت میز درس، پشت میلههای زندان باشد که تا رسیدن به هوای آزاد، به مردمسالاری و حکومت قانون و رفع نابرابریهای جنسیتی و قومی از پای نخواهد نشست.

حزب ملت ایران بر این باور است نميتوان به اصل حقوق بشر پايبند بود ولي انديشه و وجدان افراد جامعه را به بند كشيد،حقانيت هر نظام سياسي به تحقق خواستها و آسايش مردم بستگي دارد وپيش شرط لازم براي پيدائي جامعه مدني و برابري كامل شهروندان  بدور از هرگونه خشونت و تبعيض، فضایي باز برخوردار از ايمني قضائي است  که بن مايه این دشواريها در زندگي ملي ناديده انگاشتن حقوق ملت است كه با استقرار حكومت مردم سالار و رعايت حقوق ملت ميتوان به تمام نابساماني هاي موجود پايان داد،به اميد آنروز این روز تاریخی را گرامی داشته و بزرگداشت آنرا به تمامی دانشجویان میهن شادباش میگوید.

                                                                                                                                 حزب ملت ایران

تهران شانزدهم آذر ماه 1395 خورشیدیگرامی باد یاد و خاطره شانزدهم آذر32، روز دانشجو

آزادی زندانیان سیاسی خواست ملی است

پیروز ملت


جبهه ملی امید ملت