Houshang   KORDESTANI

هوشنگ کردستانی               جبهه ملی متعلق به همه ایرانیان است

مصدق نماد ملی ایران جبهه ملی ایران برای روز 14 اسنفد تقاضای مجوز کرده است.

مصدق نماد ملی ایران
جبهه ملی ایران برای روز 14 اسنفد تقاضای مجوز کرده است.
این تقاضا از سوی جبهه ملی ایران حقی است که باید از این حق دفاع شود.
مصدق را شاه انگلیسی خواند حتی در کتاب شکست شاهانه در اخرین مصاحبه خود به مصدق حمله کرد.
مصدق را هم رهبری نظام مخالف اسلام خواند او را مسلمان ندانست.
دو جریان در تاریخ ما با مصدق در بر سر کین رفتند.سلطنت و ولایت مطلقه . سلطنت پهلوی بی اصل نصب بود . نظریه ولایت مطلقه با فقه شیعه نسبتی نا روا دارد.
مصدق نماد ملی ایران است و با توجه به زیست خود در زمان عمرش.
امروز او مورد هجوم است از سوی سلطنت طلبان و هم ولایت مداران.
هر کی که ایران دوست دارد مصدق نمادی برای توجه به ایران و ایرانی توسعه یافته و آزاد است
مصدق را تجلیل می کنیم نه پرستش.
هم چنین فرصتی برای برخی از اصلاح طلبان است تا از این خواسته جبهه ملی ایران حمایت کنند.هم مصدق را بزرگ بردارند.ایشان در حق مصدق کوتاهی کرده اند. چرا که گاهی تجلیل از نماد ها حتی تجلیل انتقادی نشان از توجه می دهد.

جبهه ملی امید ملت